Regulamin PSZOK

Regulamin określa zasady bezpłatnego przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK, Punkt) znajdującego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. przy ul. Bażanciej 1a w Kaliszu.

1. PSZOK jest czynny w soboty w godzinach 8.00 - 16.00.

2. Do PSZOK-a mogą być przyjmowane odpady określone w aktualnej decyzji Prezydenta Miasta Kalisza zezwalającej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych S.A na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. W Punkcie przyjmowane będą odpady z terenu miasta Kalisza.

3. Rodzaje odpadów, które mieszkańcy miasta Kalisza mogą dostarczyć do PSZOK:

 • papier
 • metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
 • szkło;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • bioodpady;
 • przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne, farby, lakiery, przeterminowane oleje i tłuszcze;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • odzież i tekstylia;
 • zużyte opony pochodzące z gospodarstwa domowego;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach prowadzonych we własnym zakresie robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia obót do właściwego organu administracji.

4. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK-a przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. Do PSZOK-a przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady komunalne wskazane w pkt 3 niniejszego regulaminu i dostarczone osobiście przez mieszkańców z terenu miasta Kalisza, pochodzące z gospodarstw domowych.

6. Pracownik PSZOK-a jest uprawniony do weryfikacji osoby dostarczającej odpady poprzez udokumentowanie miejsca zamieszkania osoby dostarczającej. Brak udokumentowania miejsca zamieszkania stanowi podstawę do odmowy przyjęcia odpadów.

7. W przypadku, gdy mieszkaniec dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów komunalnych i zaistnieje podejrzenie, że mogą one pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej (przemysłu, handlu, usług itp.) pracownik obsługi PSZOK może odmówić przyjęcia tych odpadów. Osoba dostarczająca takie odpady może je zostawić po osobistym wypełnieniu oświadczenia o pochodzeniu odpadów dostępnego u pracownika PSZOK, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie zostanie niezwłocznie przekazane do Urzędu Miasta w Kaliszu.

8. Mieszkańcy dostarczają do PSZOK wysegregowane odpady komunalne na własny koszt.

9. Za wyładunek i segregację dostarczonych odpadów komunalnych (rozsortowanie) odpowiada dostarczający.

10. Dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne oraz pracowników obsługi PSZOK, oraz jest zobowiązany przy rozładunku odpadów komunalnych do utrzymania porządku na terenie PSZOK-a a po zakończeniu rozładunków do uprzątnięcia pozostawionych nieczystości.

11. Dostarczający odpady do PSZOK-a mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części terenu PUK SA, zgodnie z oznakowaniem i informacjami przekazanymi przez obsługę.

12. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady komunalne wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

13. Osoby dostarczające odpady komunalne są zobowiązane bezwzględnie do przestrzegania i stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników obsługujących PSZOK.

14. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów komunalnych lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

15. Do PSZOK-a nie są przyjmowane odpady:

 • Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w których stwierdzono zanieczyszczenie / zmieszanie odpadów komunalnych,
 • materiały zawierające azbest,
 • szyby samochodowe,
 • części samochodowe np. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.,
 • odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
 • odpady w opakowaniach nieszczelnych (cieknących),
 • opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym,
 • folie i agrowłóknina rolnicza,
 • opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych itp., opony z felgami, opony zanieczyszczone (pomalowane farbami), opony nie mające ciągłości kształtu,
 • odpady medyczne i weterynaryjne.

16. Na terenie PSZOK:

 • zabrania się przebywania osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej
 • obowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego
 • zobowiązuje się do zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.
 • zobowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i używania ognia otwartego.
 • korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

17. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 2 do regulaminu i jest dostępna u obsługi PSZOK.

Zobacz załączniki do regulaminu