Regulamin PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Brzeziny znajdującego się na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. ul. Bażancia 1a w Kaliszu

1. Regulamin określa zasady bezpłatnego przyjmowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) znajdującego na terenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. przy ul. Bażanciej 1a w Kaliszu.

2.PSZOK jest czynny w środy w godzinach 8:00 - 15:00.

3. Do PSZOK-a mogą być przyjmowane odpady, które reguluje Uchwała nr XXVI/255/2021 Rady Gminy Brzeziny z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r., poz. 3407) zezwalającej Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych S.A. na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów. W Punkcie przyjmowane będą odpady z terenu gminy Brzeziny.

4. Rodzaje odpadów, które mieszkańcy gminy Brzeziny mogą dostarczyć do PSZOK:

 • opakowania z papieru i tektury – bez ograniczeń,
 • opakowania ze szkła – bez ograniczeń,
 • metale pochodzące z gospodarstwa domowego – bez ograniczeń,
 • opakowania z tworzyw sztucznych – bez ograniczeń,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe – bez ograniczeń,
 • odpady ulegające biodegradacji: trawa, liście, drobne gałęzie – bez ograniczeń,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – bez ograniczeń,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - bez ograniczeń,
 • zużyte baterie i akumulatory – bez ograniczeń,
 • przeterminowane leki - bez ograniczeń,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe – 200 kg na rok z nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi 200 kg na mieszkanie),
 • zużyte opony wyłącznie od samochodów osobowych – 8 szt. na rok z nieruchomości (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi 8 szt. na mieszkanie),
 • odpady niebezpieczne – bez ograniczeń,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – bez ograniczeń,
 • odpady tekstyliów i odzieży – bez ograniczeń.

5. Odpady komunalne dostarczane do PSZOK-a przyjmowane są nieodpłatnie w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Do PSZOK-a przyjmowane będą wyłącznie posegregowane odpady komunalne wskazane w pkt 4 niniejszego regulaminu i dostarczone osobiście i na własny koszt przez mieszkańców z terenu gminy Brzeziny, pochodzące z gospodarstw domowych.

7. Pracownik PSZOK-a jest uprawniony do weryfikacji osoby dostarczającej odpady poprzez udokumentowanie miejsca zamieszkania osoby dostarczającej. Brak udokumentowania miejsca zamieszkania stanowi podstawę do odmowy przyjęcia odpadów.

8. W przypadku, gdy mieszkaniec dostarczy duże ilości jednego rodzaju odpadów komunalnych i zaistnieje podejrzenie, że mogą one pochodzić z prowadzonej działalności gospodarczej (przemysłu, handlu, usług itp.) pracownik obsługi PSZOK może odmówić przyjęcia tych odpadów.

9. Za wyładunek i segregację dostarczonych odpadów komunalnych (rozsortowanie) odpowiada dostarczający.

10. Dostarczający odpady komunalne ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscu i w sposób wskazany przez znaki informacyjne oraz pracowników obsługi PSZOK, jest zobowiązany przy rozładunku odpadów komunalnych, do utrzymania porządku na terenie PSZOK-a a po zakończeniu rozładunków do uprzątnięcia pozostawionych nieczystości.

11. Dostarczający odpady do PSZOK-a mogą poruszać się tylko po wyznaczonej części terenu PUK SA, zgodnie z oznakowaniem i informacjami przekazanymi przez obsługę.

12. Mieszkańcy mogą dostarczać odpady komunalne wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

13. Osoby dostarczające odpady komunalne są zobowiązane bezwzględnie do przestrzegania i stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników obsługujących PSZOK.

14. Pracownik obsługi PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, niezgodnych z listą przyjmowanych odpadów komunalnych lub jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

15. Do PSZOK-a nie są przyjmowane odpady:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w których stwierdzono zanieczyszczenie/zmieszanie odpadów komunalnych,
 • materiały zawierające azbest,
 • szyby samochodowe,
 • części samochodowe np. zderzaki, nadkola, tapicerka, błotniki, reflektory itp.,
 • odpady problemowe i niebezpieczne w opakowaniach nieoznaczonych, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji,
 • odpady w opakowaniach nieszczelnych (cieknących),
 • opakowania po środkach ochrony roślin wielkością wskazującą na użycie w gospodarstwie rolnym,
 • folie i agrowłóknina rolnicza,
 • opony z ciągników i maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, naczep, przyczep, maszyn budowlanych itp., opony z felgami, opony zanieczyszczone (pomalowane farbami), opony nie mające ciągłości kształtu,
 • odpady medyczne i weterynaryjne.

16. Na terenie PSZOK:

 • Zabrania się przebywania osób niepełnoletnich bez opieki osoby dorosłej
 • Zobowiązuje się do przestrzegania zasad ruchu drogowego
 • Zobowiązuje się do zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż.
 • Zobowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych i używania ognia otwartego.
 • Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

17. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do regulaminu i jest dostępna u obsługi PSZOK.

Zobacz załączniki do regulaminu