Zalecenia Covid-19

W obecnej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie następujących zasad:

1. Przestrzeganie i stosowanie się klientów do zaleceń pracowników obsługujących PSZOK.

2. Dezynfekcje rąk przez klientów udostępnionym (w oznaczonym miejscu) płynem dezynfekującym, ponieważ wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach, przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Dlatego częste mycie rąk, dezynfekcja zmniejszają ryzyko zakażenia.

3. Unikanie dotykania oczu, nosa i ust, gdyż dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

4. Używanie przez pracowników obsługujących PSZOK środków ochrony osobistej stosownie do wykonywanych czynności ( rękawice, gogle, maseczki i inne w razie potrzeby).

5. Zachowanie bezpiecznych odległości między osobami poruszającymi się na terenie PSZOK, zgodnie z zaleceniami pracowników obsługi.

6. Na terenie PSZOK mogą przebywać jednocześnie pracownicy obsługujący PSZOK i klienci maksymalnie 1 osoba przy stanowisku ( pojemniku).

7. Oczekujący na rozładunek klienci pozostają w samochodach do momentu wyraźnej zgody obsługi na wejście/ wjazd kolejnego klienta. (Obowiązuje zasada : 1 klient wyjeżdża z terenu PSZOK - 1 wjeżdża ).

8. Przy stanowisku potwierdzającym miejsce zamieszkania może być obsługiwana tylko 1 osoba.